Informacje

Struktura własnościowa

Tramwaje Elbląskie są spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy wynosi 94.371.000,- zł i został pokryty w całości. Kapitał zakładowy w 100% stanowi własność Gminy Miasta Elbląg i dzieli się na 188.742 udziały po 500,- zł każdy.

Przedmiot działalności spółki

Głównym przedmiotem działalności Spółki Tramwaje Elbląskie, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski.

Działalności towarzyszące:

1) 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
2) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
3) 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
4) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
5) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
6) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
7) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
8) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
9) 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
10) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
11) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
12) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
13) 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
14) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
15) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane,
16) 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.

Władze spółki

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący – Bogdan Włodarczyk
Sekretarz – Małgorzata Osadowska
Członek Rady – Henryk Gawroński

ZARZĄD SPÓŁKI:

Dyrektor – Andrzej Sawicki

PROKURENT:

Główny Księgowy – Anetta Chyżyńska

Schemat organizacyjny

Skip to content