Kontakt

Dane adresowe

Tramwaje Elbląskie sp. z o.o.

ul. Browarna 91
82-300 Elbląg
NIP: 578 000 50 49
KRS 0000095436

e-mail: tramwaje@elblag.com.pl

Tel. Sekretariat: 55 239 69 00
Fax: 55 234 85 77
Czynny od 06.30 do 14.30

Tel. Dyspozytor Spółki: 55 239 69 08
Czynny całodobowo

Formularz kontaktowy

Zakres załatwiania spraw

Lp. Komórka organizacyjna Numer telefonu Zakres załatwiania spraw:
1. Dział Finansowo-Księgowy 55 239 69 04

Dział Finansowo-Księgowy zajmuje się prowadzeniem rachunkowości Spółki, rachubą płac oraz planowaniem i sprawozdawczością.

Do zadań tego działu należy:
– prowadzenie ksiąg rachunkowych,
– prowadzenie gospodarki kasowej,
– ustalanie i opłacanie podatków oraz świadczeń publiczno-prawnych,
– opracowywanie planów techniczno-ekonomicznych Spółki,
– wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
– sporządzanie sprawozdań finansowych, informacji, analiz i innych niezbędnych sprawozdań,
– prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Spółki,
– windykacja należności,
– rozliczanie sprzedaży biletów z bileterek zamontowanych w wagonach tramwajowych,
– obliczanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom oraz innych wypłacanych na podstawie umów cywilno-prawnych,
– wystawianie dokumentacji płacowej do spraw emerytalno-rentowych,
– prowadzenie spraw komorniczych w zakresie dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
– sporządzanie zaświadczeń pracownikom Spółki o wysokości zarobków.

2. Sekcja Techniczna 55 239 69 06 Do zadań Sekcji technicznej należy:
– prowadzenie, koordynowanie i monitorowanie projektów finansowanych z funduszy unijnych, w tym przygotowywanie dokumentów wymaganych do pozyskania środków funduszy unijnych, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych;
– realizacja obowiązków TE-sp. z o.o. wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, w szczególności prowadzenie ewidencji odpadów, sporządzanie analiz, informacji i sprawozdawczości oraz naliczanie opłat emisyjnych, nadzór nad funkcjonowaniem zainstalowanych w obiektach TE-sp. z o.o. urządzeń ochrony środowiska naturalnego;
– prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem technicznym obiektów TE-sp. z o.o., w tym dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, prowadzenie książek obiektów budowlanych;
– realizacja zadań inwestycyjnych i remontów kapitalnych w budynkach TE-sp. z o.o., opracowywanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, rozliczanie zakresu rzeczowego i finansowego robót, przygotowywanie umów z projektantami i wykonawcami, nadzór inwestorski, opracowywanie kosztorysów wstępnych i powykonawczych na roboty wykonywane przez TE-sp. z o.o.;
– współudział w przygotowaniu i opracowywaniu wieloletnich, rocznych i okresowych planów nakładów na środki trwałe, remonty i ochronę środowiska;
– organizowanie, kierowanie i nadzór w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem pojazdami mechanicznymi oraz sprzętem gospodarczym i technologicznym, w tym ewidencja taboru, kontrola i rozliczanie dokumentacji eksploatacyjnej taboru i sprzętu – karty drogowe, zlecenia robocze, zużycie paliwa, miesięczne karty eksploatacyjne. Sporządzanie informacji i sprawozdań;
– prowadzenie, uzupełnianie, ewidencja i przechowywanie dokumentacji prawnej terenów, budynków i budowli użytkowanych przez TE-sp. z o.o.;
– prowadzenie ewidencji stanu i obrotu wszystkich użytkowanych w TE-sp. z o.o. środków trwałych, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, informacji i analiz;
– prowadzenie spraw związanych z reklamą i dzierżawą majątku TE-sp. z o.o.;
– prowadzenie archiwum zakładowego;
– sprawowanie przy udziale komórki BHP ogólnego nadzoru w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i majątku TE-sp. z o.o.;
– prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem postanowień ustawy zamówień publicznych, w tym opracowywanie i przechowywanie dokumentacji przetargowej oraz współdziałanie z poszczególnymi komórkami TE-sp. z o.o. w zakresie udzielania zamówień publicznych, sprawdzanie i opracowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień przedkładanej Dyrektorowi Spółki, wykonywanie analiz i sprawozdań;
– planowanie i organizacja pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
– współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi TE-sp. z o.o. w zakresie prowadzonych spraw;
– współpraca z organami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych, jednostkami Sekcji Technicznej.
3. Dział Eksploatacji 55 239 69 10

Dział Eksploatacji zajmuje się:
organizacją, nadzorem, kontrolą w zakresie całokształtu spraw związanych z prowadzeniem i utrzymaniem komunikacji tramwajowej na obsługiwanych przez Spółkę liniach komunikacyjnych, planowaniem, organizacją i kontrolą pracy motorniczych i dyspozytorów oraz dbałością o bezpieczeństwo przewozów.

Do zadań Działu Eksploatacji należy w szczególności:
– opracowywanie okresowych i dziennych harmonogramów pracy motorniczych tramwajów w sposób zapewniający obsadę wszystkich przewidzianych w rozkładach jazdy wozów w ruchu,
– przekazywanie do ruchu pojazdów zgodnie z ustalonymi rozkładami jazdy we współpracy z Dziełem Taborowo-Torowym,
– przygotowanie dla kierujących pojazdami dokumentacji eksploatacyjnej (karty drogowe, rozkłady jazdy itp.),
– weryfikacja dokumentacji eksploatacyjnej po wykonaniu zadań przewozowych,
– prowadzenie ewidencji i rozliczeń przeglądów, zjazdów z trasy, straconych kursów oraz wystawianie faktur za usługi przewozowe,
– prowadzenie ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników działu,
– opracowywanie szczegółowych przepisów służbowych dla motorniczych i dyspozytorów,
– organizowanie wstępnego szkolenia motorniczych tramwajów podejmujących pracę w Spółce oraz odpraw szkoleniowo-instruktażowych doskonalących umiejętności zawodowe pracowników Działu,
– prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego przez:
* opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa ruchu pojazdów Spółki,
* współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wnioskowanie o tworzenie ułatwień w ruchu tramwajów,
* likwidowanie zakłóceń w ruchu tramwajów oraz organizowanie ruchu w warunkach ograniczeń wynikających z awarii i kolizji lub zarządzeń organów kontroli ruchu drogowego,
* udział w dochodzeniach powypadkowych ustalających okoliczności i przyczyny wypadków,
* prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków, kolizji i innych zdarzeń w ruchu pojazdów mechanicznych eksploatowanych przez Spółkę (opisy uszkodzeń, protokoły strat, fotografie i szkice sytuacyjne),
* kompletowanie dokumentacji koniecznej dla dochodzenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w wyniku wypadków w ruchu drogowym,
* prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem odszkodowań za szkody i straty od instytucji ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów i osób,
– współpracę z ZKM przy opracowywaniu planów eksploatacyjnych trakcji tramwajowej, rozkładów jazdy i systemu kontroli regularności kursowania tramwajów,
– współpracę z Departamentem Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Elblągu,
– organizowanie i nadzorowanie pracy Ośrodka Szkolenia Motorniczych „Tramwaje Elbląskie”.

4. Dział Kadrowo-Administracyjny 55 239 69 11 Dział Kadrowo-Administracyjny zajmuje się:
– sprawami związanymi z zatrudnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
– obsługą administracyjną Spółki,
– obsługą socjalną pracowników Spółki,
– sprawami związanymi z zaopatrzeniem i gospodarką magazynową Spółki.

W tym dziale można załatwić:

– uzyskać informacje dot. aktualnych ofert pracy,
– uzyskać podstawowe informacje dot. działalności Spółki,
– uzyskać informacje dot. zamówień i zakupów.
5. Dział Taborowo-Torowy 55 239 69 18

Dział Taborowo-Torowy zajmuje się:
– eksploatacją, przeglądami technicznymi oraz konserwacją taboru tramwajowego;
– obsługą eksploatacyjną portalowej myjni tramwajowej;
– naprawami bieżącymi oraz remontami planowanymi wagonów tramwajowych;
– naprawami wagonów tramwajowych po kolizji drogowej;
– eksploatacją oraz prawidłową gospodarką przeglądowo-remontową torowisk tramwajowych, urządzeń torowych, płotków torowych, peronów przystanków tramwajowych i osłon przeciwbryzgowych, zieleni, nawierzchni drogowej w obrębie torów.

W tym dziale można załatwić:
– zgłaszanie uwag dotyczących stanu taboru tramwajowego oraz infrastruktury torowej.

6. Dział Energetyczny 55 239 69 26 Dział Energetyczny zajmuje się:
– eksploatacją bieżącą sieci trakcyjnej tramwajowej, stacji prostownikowych, urządzeń automatyki sterowania i ogrzewania rozjazdów oraz smarownic torowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej drogowo-tramwajowej, będących w użytkowaniu przez Spółkę z o.o. Tramwaje Elbląskie;
– eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na terenie zaplecza technicznego Spółki TE;
– prowadzeniem spraw z zakresu utrzymania sieci i urządzeń C.O., C.W.U., wodno-kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych i informatycznych oraz urządzeń łączności radiowej, należących do Spółki TE;
– prowadzeniem gospodarki energetycznej;
– prowadzeniem spraw związanych z eksploatacją urządzeń podlegających pod UDT i TDT.

W tym dziale można załatwić sprawy dotyczące:

– uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie kolizji z infrastrukturą należącą do Spółki TE;
– uzyskania warunków technicznych przebudowy urządzeń trakcyjnych (sieci trakcyjnej i linii kablowych);
– uzgadniania warunków przejazdów ponadnormatywnych pod siecią trakcyjną tramwajową;
– zgłaszania uwag i awarii dla dostaw energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w zakresie Podmiotów obsługiwanych przez Spółkę TE;
– wyznaczenia nadzoru technicznego podczas prowadzenia robót budowlanych w obrębie sieci trakcyjnej oraz innych obiektów i urządzeń energetycznych eksploatowanych przez Spółkę TE;
– wyceny usług w zakresie wykonawstwa robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wynajmu maszyn i urządzeń;
– zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania i stanu infrastruktury trakcyjnej (sieć trakcyjna górna, konstrukcje wsporcze, linie kablowe, stacje prostownikowe).
7. Zaopatrzenie/Magazyn 55 239 69 29 Zaopatrzenie i magazyn wykonują zadania w zakresie zakupu materiałów, części, sprzętu itp. na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych Spółki oraz prowadzi sprawy związane z gospodarką magazynową Spółki.

Wskazówki dojazdu

Uwagi i wnioski

Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Spółce TE, w szczególności:

 

a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: st-przeciw.nieprawidlowosciom@tramwaje.elblag.pl;

b) w formie listownej na adres Spółki z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości” itp.;

c) osobiście lub telefonicznie do pracownika wyznaczonego w Spółce jako pełnomocnika ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom,

d) osobiście lub telefonicznie do innego pracownika Spółki, pomagającego w zgłoszeniu, który ma obowiązek udokumentować zgłoszenie w formie notatki, protokołu, nagrania rozmowy, itp. i przekazać zgłoszenie pełnomocnikowi ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom.

 

Zgłoszenie może mieć charakter:

a) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;

b) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;

c) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

 

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy anonimów);

b) datę i miejsce sporządzenia;

c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;

d) opis nieprawidłowości oraz ich daty.

Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i informacjami świadków.

 

 Wzór karty zgłoszenia

Przydatne linki

Urząd Miasta w Elblągu
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
Skip to content