55 239 69 00
tramwaje@elblag.com.pl
ważny komunikat:

ZADANIA WYKONANE W UBIEGŁYCH LATACH

Rok 1996
Zakup 19 szt. używanych niemieckich wagonów tramwajowych Düwag GT – 6 - tramwaje przegubowe typu GT – 6 zostały zakupione w Niemczech w Mainz,
- pierwsze 5 wagonów wyjechało na elbląskie tory 12 grudnia 1996 r., kolejne zostały wprowadzone do ruchu w 1997 r.,
- niemieckie wagony znacząco poprawiły komfort podróżowania, zastępując wyeksploatowany tabor typu 5N.

n

 

 

Rok 2002
Budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Płk. Dąbka
- w 2002 r. zakończono budowę nowego odcinka w ul. Płk. Dąbka o długości 1,8 km toru podwójnego,
- było to największe przedsięwzięcie inwestycyjne od czasu doprowadzenia trakcji tramwajowej od ul. Obrońców Pokoju do Osiedla Zawada w 1986 r.,
- uroczyste otwarcie nowego odcinka trakcji tramwajowej nastąpiło 31 sierpnia 2002 r.,
- po oddaniu do użytku torowiska w ul. Płk. Dąbka możliwe było utworzenie dwóch nowych linii tramwajowych (nr 4 i 5), co znacząco wpłynęło na rozwój komunikacji tramwajowej w Elblągu.
Rok 2002
Modernizacja istniejącego torowiska w ul. Bema
- modernizacja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury transportowej; układu miejskiego w ciągu ul. Bema – usprawnienie powiązań z zewnętrznym systemem transportowym miasta”,
- inwestycja przyniosła zasadniczą poprawę jakości świadczonych usług oraz komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, efekty te uzyskano w wyniku:
- dokonania zmian w układzie drogowym;
- likwidacji „przystanku z jezdni” i wybudowania nowego, bezpiecznego przystanku przystosowanego dla osób starszych i niepełnosprawnych;
- wykonania torowiska o lepszych parametrach technicznych, co wpłynęło na zmniejszenie hałasu i wibracji oraz na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Rok 2004
Przebudowa torowiska w ul. Grunwaldzkiej
- w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa al. Grunwaldzkiej w Elblągu”, wykonano przebudowę układu torowego i sieciowego trakcji tramwajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Komeńskiego,
- efekty uzyskane po zakończeniu tej inwestycji to:
- zwiększenie przepustowości ulicy dla pojazdów samochodowych;
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach;
- zmniejszenie hałasu, wibracji i drgań, a tym samym poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżowania na zmodernizowanym odcinku.Rok 2005
Wprowadzenie do eksploatacji zmodernizowanego wagonu typu 805 Na
- w latach 2004 – 2005 wykonano pełną modernizację wagonu 805 Na o numerze inwentarzowym 058,
- wagon został wprowadzony do eksploatacji w maju 2005 r.,
- dzięki modernizacji wagonu uzyskano następujące efekty:
- wzrost bezpieczeństwa i komfortu jazdy;
- zmniejszenie emisji hałasu wewnątrz wagonu;
- większa niezawodność eksploatacyjna wagonu i wydłużenie okresu eksploatacji.
Zmodernizowany wagon 805 Na

Rok 2006
Nowa pętla tramwajowa przy ul. Druskiej
- konieczność przeniesienia pętli spowodowana była zajęciem tego terenu pod realizowaną inwestycję pn. „Przebudowa węzła komunikacyjnego Elbląg – Wschód”,
- nowa pętla ulokowana została na terenie byłych ogrodów działkowych,
- jej funkcjonalność umożliwiła optymalne opracowanie rozkładów jazdy na liniach tramwajowych do niej doprowadzonych.
Rok 2006
Zakup 6 nowych wagonów tramwajowych typu 121 N
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja systemów transportowych miejskich; ekologiczne linie tramwajowe w Elblągu” zakupiono 6 nowych, trójczłonowych, w całości niskopodłogowych wagonów tramwajowych.
- Elbląg był pierwszym miastem, w którym wprowadzono do eksploatacji tramwaje wyprodukowane przez firmę PESA z Bydgoszczy,
- dzięki nowoczesnym wagonom nastąpiło zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa podróżowania oraz poprawa komfortu jazdy.Rok 2006
Budowa odcinka trakcyjnego wraz z pętlą w ul. Ogólnej
- budowę nowego odcinka trakcyjnego wraz z pętlą tramwajową w ul. Ogólnej zrealizowano w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja systemów transportowych miejskich; ekologiczna linia tramwajowa w Elblągu”,
- 21.12.2006 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego odcinka trakcyjnego,
- oddanie do eksploatacji nowego torowiska umożliwiło lepsze skomunikowanie północnych dzielnic miasta z jego centrum i zwiększyło liczbę przewożonych pasażerów.Rok 2009
Przebudowa warsztatowej części hali zajezdni
- prace przy przebudowie rozpoczęto w 2008 r.,
- w wyniku realizacji tej inwestycji utworzono:
- stanowisko do wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń elektrycznych zamontowanych na dachu wagonu;
- uniwersalne stanowisko do obsługi technicznej wagonów 121 N i 805 Na,
- efektem zakończenia prac modernizacyjnych była poprawa organizacji i warunków pracy.Rok 2010
Budowa i modernizacja odcinka trakcyjnego w ul. Grota Roweckiego
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Grota Roweckiego wraz z jej układem komunikacyjnym” obejmowało swym zakresem modernizację odcinka tramwajowego w ul. Grota Roweckiego, budowę torowiska od ul. Traugutta do połączenia z istniejącym torowiskiem w ul. Grobla św. Jerzego oraz dwóch trójkątnych węzłów rozjazdowych przy Placu Konstytucji, umożliwiających połączenie z odcinkami trakcyjnymi w ul. 3 Maja i ul. 1 Maja,
- zastosowano nowoczesne technologie w konstrukcji nawierzchni torowej, ograniczające emisję hałasu i drgań do środowiska,
- wybudowano dwa perony przystankowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Rok 2013
Modernizacja odcinków trakcyjnych w ul. Pocztowej, Robotniczej i Browarnej
-modernizację wykonano w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej 503 w obszarze miasta Elbląga”,
- w ramach przebudowy drogi wykonano układ dwutorowy na całej długości torów, a także bezpieczne wysepki przystankowe eliminujące wsiadanie d tramwajów z jezdni oraz dostosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.Rok 2013
Modernizacja odcinków trakcyjnych w ul. Pocztowej, Robotniczej i Browarnej
- modernizację wykonano w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej 503 w obszarze miasta Elbląga"
- w ramach przebudowy drogi wykonano układ dwutorowy na całej długości torów, a także bezpieczne wysepki przystankowe eliminujące wsiadanie do tramwajów z zejdni oraz dostosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.

Przebudowa ulicy BrowarnejPrzebudowa ulicy Pocztowej

Rok 2013
Zakup i modernizacja 3 używanych wagonów tramwajowych typu M8C
- tramwaje zostały zakupione w Niemczech w Ausburgu,
- przed wprowadzeniem do ruchu wagony zostały poddane pełnej modernizacji, która polegała na przebudowie środkowego członu wagonu na człon niskopodłogowy, zamontowaniu pochylni umożliwiających wjazd/wyjazd wózków inwalidzkich i dziecięcych, wyposażeniu wagonów w urządzenia elektroniki pokładowej i system realizacji zdarzeń oraz wyremontowaniu wnętrza wagonu,
- dwa wagony zostały wprowadzone do eksploatacji w 2014 r., a trzeci w 2015 r.,
- zmodernizowane wagony M8C znacząco poprawiły sytuację taborową Spółki i zwiększyły komfort pasażerów.Rok 2016
Zakup i wprowadznie do eksploatacji 3 używanych wagonów typu M8C oraz 2 używanych wagonów typu 805 Na
- wagony przegubowe typu M8C zostały zakupione w Niemczech w Mülheim,
- zmodernizowane wagony typu 805 Na kupiono od MPK Łódź,
- Po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych i badaniach technicznych wagony
wprowadzone zostały do eksploatacji z końcem sierpnia 2016 r.Rok 2017
Przebudowa stacji prostownikowej „Szpitalna”
- zakres inwestycji obejmował:
- wykonanie dokumentacji projektowej;
- wymianę urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację stacji oraz prawidłowe współdziałanie przedmiotowych urządzeń z pozostałą częścią energetyczną stacji prostownikowej;
- wyposażenie stacji w nową rozdzielnicę prądu stałego umożliwiającą zasilanie nowego odcinka trakcyjnego w ul. 12 Lutego i ul. Grota Roweckiego;
- wyżej wymienione zadania zrealizowano w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 504.Rok 2017
Budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. 12 Lutego i Grota Roweckiego
- zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego” wykonano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- zakres inwestycji obejmował:
- budowę układu torowego oraz sieci trakcyjnej o długości 1,9 km toru pojedynczego,
- budowę czterech peronów przystankowych, przebudowę przejść dla pieszych oraz innych elementów wyposażenia systemu drogowego,
- budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę stacji prostownikowej przy ul. Szpitalnej.
- efekty uzyskane po zakończeniu inwestycji to:
- skrócony czas dojazdu z północnych i południowych części miasta Elbląga do centrum;
- usprawniony system komunikacji zbiorowej poprzez szybsze, bezpośrednie połączenie przez centrum miasta;
- poprawa efektywności systemu transportowego obszaru funkcjonowania Elbląga; odciążenie zatłoczonych ulic w centrum miasta oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu,
- uroczyste otwarcie nowego odcinka trakcyjnego odbyło się 09.11.2017 r.