Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu 82-300 przy ul. Browarnej 91, e-mail: tramwaje@elblag.com.pl. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim do celów korespondencyjnych, w tym w szczególności do: celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. do prowadzenia negocjacji składania i rozpatrywania ofert, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przygotowywania i realizacji umów, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a dane osobowe pracowników lub współpracowników pośrednio od podmiotu współpracującego. Dane osobowe pozyskujemy także z publicznie dostępnych rejestrów i źródeł.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak, w przypadku ich braku nie będzie możliwe zawarcie lub realizacja umowy.

Dane będę przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu polegającego na prowadzeniu korespondencji, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub inny okres wynikający z przepisów prawa. Na zasadach wskazanych w/w Rozporządzeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych e-mail: t.zaluski@tramwaje.elblag.pl. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takiej sytuacji dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla nas usługi wsparcia informatycznego oraz pomoc prawną. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.

Skip to content