Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Tramwaje Elbląska sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Tramwajów Elbląskich.

Data publikacji strony internetowej: 22.04.2022.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.04.2022.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– strona zawiera mapę dojazdu – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępu;
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.04.2022.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa – Tomasz Załuski
Adres e-mail – t.zaluski@tramwaje.elblag.pl
Numer telefonu – 55 239 69 00

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o. (TE-sp. z o.o.) mieszczą się na ul. Browarnej 91 w Elblągu. Wejście na teren Spółki znajduje się od strony ulicy Browarnej.

Do budynku administracyjnego, w którym znajduje się Zarząd TE-sp. z o.o. oraz służby administracyjne prowadzą dwa wejścia, wejście przez Dyspozytornię, usytuowane nieco powyżej poziomu terenu, z progiem do pokonania oraz wejście bezpośrednie (główne), za dyspozytornią, dostępne bezpośrednio z poziomu terenu. Interesanci mogą korzystać z obu wejść.

Pomiędzy wejściem na teren TE-sp. z o.o. a wejściami do budynku brak jest nawierzchniowego systemu prowadzenia. Nie ma systemów dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani innych środków technicznych wspierających obsługę osób słabosłyszących. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kancelaria (sekretariat) znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Dla osób ze szczególnymi potrzebami korzystającymi z wózka inwalidzkiego dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia administracji na parterze. Nie ma windy i toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Osobą pierwszego kontaktu z interesantem ze szczególnymi potrzebami jest Dyspozytor TE-sp. z o.o. Dyspozytor rozstrzyga potrzebny zakres wsparcia dla interesanta ze szczególnymi potrzebami w załatwieniu jego sprawy uwzględniając stopień jego samodzielności.

Na miejsce obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami wyznaczono pokój nr 6 na parterze budynku. Dyspozytor lub inna wyznaczona osoba udziela wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym korzystającej z wózka inwalidzkiego w pokonywaniu trudności w przemieszczaniu się.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

TE-sp. z.o.o. nie zapewnia tłumacza polskiego języka migowego (PJM), w tym online.

Przed budynkiem na wewnętrznym parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla gości (interesantów).

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Skip to content