Inwestycje zrealizowane

Rok 1996

Zakup 19 szt. używanych niemieckich wagonów tramwajowych Düwag GT6 – tramwaje przegubowe typu GT6 zostały zakupione w Niemczech w Mainz:

 • pierwsze 5 wagonów wyjechało na elbląskie tory 12 grudnia 1996 r., kolejne zostały wprowadzone do ruchu w 1997 r.,
 • niemieckie wagony znacząco poprawiły komfort podróżowania, zastępując wyeksploatowany tabor typu 5N.

Rok 2002

Budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Płk. Dąbka:

 • w 2002 r. zakończono budowę nowego odcinka w ul. Płk. Dąbka o długości 1,8 km toru podwójnego,
 • było to największe przedsięwzięcie inwestycyjne od czasu doprowadzenia trakcji tramwajowej od ul. Obrońców Pokoju do Osiedla Zawada w 1986 r.,
 • uroczyste otwarcie nowego odcinka trakcji tramwajowej nastąpiło 31 sierpnia 2002 r.,
 • po oddaniu do użytku torowiska w ul. Płk. Dąbka możliwe było utworzenie dwóch nowych linii tramwajowych (nr 4 i 5), co znacząco wpłynęło na rozwój komunikacji tramwajowej w Elblągu.

Modernizacja istniejącego torowiska w ul. Bema:

 1. Modernizacja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury transportowej układu miejskiego w ciągu ul. Bema – usprawnienie powiązań z zewnętrznym systemem transportowym miasta”,
 2. Inwestycja przyniosła zasadniczą poprawę jakości świadczonych usług oraz komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, efekty te uzyskano w wyniku:
  • dokonania zmian w układzie drogowym;
  • likwidacji „przystanku z jezdni” i wybudowania nowego, bezpiecznego przystanku przystosowanego dla osób starszych i niepełnosprawnych;
  • wykonania torowiska o lepszych parametrach technicznych, co wpłynęło na zmniejszenie hałasu i wibracji oraz na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rok 2004

Przebudowa torowiska w ul. Grunwaldzkiej:

 1. W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa al. Grunwaldzkiej w Elblągu”, wykonano przebudowę układu torowego i sieciowego trakcji tramwajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Komeńskiego,
 2. Efekty uzyskane po zakończeniu tej inwestycji to:
  • zwiększenie przepustowości ulicy dla pojazdów samochodowych;
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach;
  • zmniejszenie hałasu, wibracji i drgań, a tym samym poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżowania na zmodernizowanym odcinku.

Rok 2005

Wprowadzenie do eksploatacji zmodernizowanego wagonu typu 805 Na:

 1. W latach 2004-2005 wykonano pełną modernizację wagonu 805 Na o numerze inwentarzowym 058,
 2. Dzięki modernizacji wagonu uzyskano następujące efekty:
 3. Wagon został wprowadzony do eksploatacji w maju 2005 r.,
  • wzrost bezpieczeństwa i komfortu jazdy;
  • zmniejszenie emisji hałasu wewnątrz wagonu;
  • większa niezawodność eksploatacyjna wagonu i wydłużenie okresu eksploatacji.

Rok 2006

Nowa pętla tramwajowa przy ul. Druskiej:

 • konieczność przeniesienia pętli spowodowana była zajęciem tego terenu pod realizowaną inwestycję pn. „Przebudowa węzła komunikacyjnego Elbląg-Wschód”,
 • nowa pętla ulokowana została na terenie byłych ogrodów działkowych,
 • jej funkcjonalność umożliwiła optymalne opracowanie rozkładów jazdy na liniach tramwajowych do niej doprowadzonych.

Zakup 6 nowych wagonów tramwajowych typu 121 N:

 • w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja systemów transportowych miejskich; ekologiczne linie tramwajowe w Elblągu” zakupiono 6 nowych, trójczłonowych, w całości niskopodłogowych wagonów tramwajowych,
 • Elbląg był pierwszym miastem, w którym wprowadzono do eksploatacji tramwaje wyprodukowane przez firmę PESA z Bydgoszczy,
 • dzięki nowoczesnym wagonom nastąpiło zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa podróżowania oraz poprawa komfortu jazdy.

Budowa odcinka trakcyjnego wraz z pętlą w ul. Ogólnej:

 • budowę nowego odcinka trakcyjnego wraz z pętlą tramwajową w ul. Ogólnej zrealizowano w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja systemów transportowych miejskich; ekologiczna linia tramwajowa w Elblągu”,
 • 21.12.2006 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego odcinka trakcyjnego,
 • oddanie do eksploatacji nowego torowiska umożliwiło lepsze skomunikowanie północnych dzielnic miasta z jego centrum i zwiększyło liczbę przewożonych pasażerów.

Rok 2009

Przebudowa warsztatowej części hali zajezdni:

 1. Prace przy przebudowie rozpoczęto w 2008 r.,
 2. W wyniku realizacji tej inwestycji utworzono:
  • stanowisko do wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń elektrycznych zamontowanych na dachu wagonu;
  • uniwersalne stanowisko do obsługi technicznej wagonów 121 N i 805 Na,
  • efektem zakończenia prac modernizacyjnych była poprawa organizacji i warunków pracy.

Rok 2010

Budowa i modernizacja odcinka trakcyjnego w ul. Grota Roweckiego:

 • zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Grota Roweckiego wraz z jej układem komunikacyjnym” obejmowało swym zakresem modernizację odcinka tramwajowego w ul. Grota Roweckiego, budowę torowiska od ul. Traugutta do połączenia z istniejącym torowiskiem w ul. Grobla św. Jerzego oraz dwóch trójkątnych węzłów rozjazdowych przy Placu Konstytucji, umożliwiających połączenie z odcinkami trakcyjnymi w ul. 3 Maja i ul. 1 Maja,
 • zastosowano nowoczesne technologie w konstrukcji nawierzchni torowej, ograniczające emisję hałasu i drgań do środowiska,
 • wybudowano dwa perony przystankowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Rok 2013

Modernizacja odcinków trakcyjnych w ul. Pocztowej, Robotniczej i Browarnej:

 • modernizację wykonano w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej 503 w obszarze miasta Elbląga”,
 • w ramach przebudowy drogi wykonano układ dwutorowy na całej długości torów, a także bezpieczne wysepki przystankowe eliminujące wsiadanie do tramwajów z jezdni oraz dostosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.

Zakup i modernizacja 3 używanych wagonów tramwajowych typu M8C:

 • tramwaje zostały zakupione w Niemczech w Ausburgu,
 • przed wprowadzeniem do ruchu wagony zostały poddane pełnej modernizacji, która polegała na przebudowie środkowego członu wagonu na człon niskopodłogowy, zamontowaniu pochylni umożliwiających wjazd/wyjazd wózków inwalidzkich i dziecięcych, wyposażeniu wagonów w urządzenia elektroniki pokładowej i system realizacji zdarzeń oraz wyremontowaniu wnętrza wagonu,
 • dwa wagony zostały wprowadzone do eksploatacji w 2014 r., a trzeci w 2015 r.,
 • zmodernizowane wagony M8C znacząco poprawiły sytuację taborową Spółki i zwiększyły komfort pasażerów.

Rok 2016

Zakup i wprowadznie do eksploatacji 3 używanych wagonów typu M8C oraz 2 używanych wagonów typu 805 Na:

 • wagony przegubowe typu M8C zostały zakupione w Niemczech w Mülheim,
 • zmodernizowane wagony typu 805 Na kupiono od MPK Łódź,
 • Po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych i badaniach technicznych wagony wprowadzone zostały do eksploatacji z końcem sierpnia 2016 r.

Rok 2017

Przebudowa stacji prostownikowej „Szpitalna”.

Zakres inwestycji obejmował:

  • wykonanie dokumentacji projektowej;
  • wymianę urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację stacji oraz prawidłowe współdziałanie przedmiotowych urządzeń z pozostałą częścią energetyczną stacji prostownikowej;
  • wyposażenie stacji w nową rozdzielnicę prądu stałego umożliwiającą zasilanie nowego odcinka trakcyjnego w ul. 12 Lutego i ul. Grota Roweckiego;
  • wyżej wymienione zadania zrealizowano w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 504.
 •  

Budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. 12 Lutego i Grota Roweckiego:

 1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego” wykonano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 2. Zakres inwestycji obejmował:
  • budowę układu torowego oraz sieci trakcyjnej o długości 1,9 km toru pojedynczego,
  • budowę czterech peronów przystankowych, przebudowę przejść dla pieszych oraz innych elementów wyposażenia systemu drogowego,
  • budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu,
  • przebudowę stacji prostownikowej przy ul. Szpitalnej.
  • efekty uzyskane po zakończeniu inwestycji to:
   – skrócony czas dojazdu z północnych i południowych części miasta Elbląga do centrum;
   – usprawniony system komunikacji zbiorowej poprzez szybsze, bezpośrednie połączenie przez centrum miasta;
   – poprawa efektywności systemu transportowego obszaru funkcjonowania Elbląga; odciążenie zatłoczonych ulic w centrum miasta oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu,
   – uroczyste otwarcie nowego odcinka trakcyjnego odbyło się 09.11.2017 r.

Rok 2020

„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”

 • zadanie dofinansowane ze środków unijnych, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Etap I

Zakres:

  • zakup 3 sztuk niskoemisyjnego taboru tramwajowego (zakupiono tramwaje Moderus Beta MF 09AC) wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, z 4 mobilnymi podnośnikami kolumnowymi do podnoszenia tramwajów),
  • modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej w Elblągu do obsługi taboru niskoemisyjnego: budowa hali tramwajowej, wyposażonej w myjnię  portalową, stanowisko naprawcze dla tramwajów, miejsca garażowe i infrastrukturę torowo-sieciową,
  • wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego: przebudowa peronów przystanków tramwajowych na ul. Grunwaldzkiej, wymiana wiat na bardziej funkcjonalne, wyposażone w panele fotowoltaiczne, montaż tablic informacji pasażerskiej i trzech biletomatów: jednego na  Grunwaldzkiej i dwóch na Placu Dworcowym, wyposażenie pętli autobusowej na Placu Dworcowym i wiat autobusowych w energooszczędne oświetlenie (LED).

Etap II

Zakres:

  • zakup 1 sztuki nowego niskoemisyjnego taboru tramwajowego (zakupiono tramwaj Moderus Beta MF 09AC) wraz ze  specjalistycznym wyposażeniem, w tym mobilną centralą lakierniczą,
  • wsparcie węzła przesiadkowego w obszarze pętli tramwajowo-autobusowej w ulicy Ogólnej poprzez wymianę 14 sztuk istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne (LED),
  • wsparcie węzła przesiadkowego w obszarze skrzyżowania ulic Płk. Stanisława Dąbka i Ogólnej: zakup i montaż 1 sztuki obustronnej tablicy informacji pasażerskiej; zakup i montaż 1 sztuki biletomatu.

Etap III

a) zakres:

  • zakup 1 sztuki nowego niskoemisyjnego taboru tramwajowego (tramwaj Moderus Beta MF 09AC, planowana dostawa do 30.04.2021 r.) wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, w tym samochodem tramwajowego pogotowia technicznego,
  • wsparcie węzła przesiadkowego w obrębie Placu Słowiańskiego (tramwajowo-autobusowego): zakup i montaż 2 szt. tablic informacji wewnątrz przystanków autobusowych węzła przesiadkowego – na przystanku przy hotelu Arbiter i przy Poczcie, zakup i montaż 1 szt. biletomatu obok przystanku tramwajowego na Placu Słowiańskim, wymianę 1 szt. wiaty przystankowej autobusowej w rejonie hotelu Arbiter, zakup i montaż 1 systemu aktywnego przejścia dla pieszych na przejściu pomiędzy przystankiem autobusowym przy Poczcie a przystankami tramwajowymi.

b) efekty uzyskane po zakończeniu inwestycji to:

  • poprawa komfortu podróży transportem publicznym, ze szczególnym naciskiem na transport tramwajowy,
  • wdrożenie nowoczesnych systemów informacji i zarządzania ruchem,
  • poprawa jakości usług dla pasażerów komunikacji zbiorowej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji tramwajowej,
  • poprawa efektywności systemu publicznego transportu zbiorowego,
  • utrzymanie taboru tramwajowego w gotowości technicznej, czystości i sprawności eksploatacyjnej,
  • zapewnienie miejsc garażowych dla zakupionego taboru tramwajowego,
  • poprawa warunków pracy motorniczych i pracowników zaplecza technicznego.
Nowa hala wraz z torami wjazdowymi i siecią trakcyjną – widok od strony zachodniej
Nowa hala wraz z torami wjazdowymi i siecią trakcyjną – widok od strony wschodniej
8-kolumnowe stanowisko do podnoszenia wagonów tramwajowych – na podnośnikach tramwaj M8C
Tramwaj na myjni portalowej – mycie boków tramwaju
Tramwaj na myjni portalowej – mycie tyłu tramwaju
Mobilne urządzenie do malowania
Samochód tramwajowego pogotowia technicznego
Tramwaj Moderus Beta MF 09 AC
Peron przy ul. Grunwaldzkiej – kierunek Centrum
Peron przy ul. Grunwaldzkiej – kierunek pętla Druska
Peron przy ul. Grunwaldzkiej – kierunek Centrum

Rok 2022

Zakup używanego samochodu specjalistycznego do pracy przy sieci trakcyjnej górnej.

W dniu 11.07.2022 r. na torowisku w pasie drogowym al. Grunwaldzkiej rozpoczął swoją służbę w Spółce TE zakupiony specjalistyczny samochód SPEFAKA/ATLAS do pracy przy górnej sieci trakcyjnej.

Firma Star San Duo ze Starachowic dostarczyła pojazd zabudowany na podwoziu ciężarowym Mercedes Benz 1314, który wyposażony jest w izolowaną platformę roboczą o udźwigu 300 kg, czyli z powodzeniem pomieści 3 elektromonterów i 60 kg ładunku.

Dodatkowo, dzięki zamontowanemu wózkowi z napędem hydrokinetycznym do jazdy po torze o rozstawie 1000mm, pojazd ten może poruszać się po wydzielonych torowiskach tramwajowych.

Zabudowa przestrzeni ładunkowej pozwala na przewożenie specjalistycznych narzędzi oraz akcesoriów i części zamiennych, niezbędnych do konserwacji, montażu oraz usuwania skutków ewentualnych awarii tramwajowej sieci trakcyjnej.

Pojazd został dostarczony do zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej 28.06.2022 r., do tej pory przeprowadzone zostały procedury odbiorowe oraz intensywne szkolenie pracowników brygady utrzymania sieci trakcyjnej.

Samochód ten zastąpił wysłużony i wycofany z eksploatacji wóz wieżowy SWN-11, zabudowany na podwoziu STAR 28. Aktualnie obok samochodu specjalnego SWN-21 – mamy nadzieję, że z powodzeniem – będzie wykorzystywany do utrzymania właściwego poziomu stanu technicznego tramwajowej sieci trakcyjnej w Elblągu.

Skip to content